Tsim Nyog Yaj

Tsim Nyog Yaj yog tus tsim thiab tswj Yang Law, PLLC. Nws loj hlob nyob Morganton, NC. Tsim Nyog kawm tiav nws daim ntawv plaub xyoo Bachelor of Arts rau sab Political Science los ntawm lub tsev kawm ntawv North Carolina State University hauv lub nroog Raleigh. Tom qab plaub xyoo, nws thiaj tau mus kawm ntxiv rau lub tsev kawm ntawv hu ua Charlotte School of Law nws thiaj li tau txais nws daim Juris Doctor los ua kwv lij choj.

Ua ntej Tsim Nyog mus kawm kev cai lij choj, nws ua haujlwm hauv lub nroog Charlotte, NC pab cov neeg raug mob tim haujlwm lossis cov neeg uas tau raug mob los ntawm lwm yam. Ntxiv mus, nws kuj tau ua ntau txoj haujlwm rau ntau lub tuam txhab kwv lij choj.

​​

Nyob rau tam sim no, Tsim Nyog paub txog cov kev cai hais txog tsev neeg, tus kheej raug mob, them nyiaj rau cov neeg raug mob tom haujlwm, xiam hoob qhab Xaus Saus, thiab tej yam ua txhaum cai. Yang Law, PLLC yuav mob siab pab txhua tus nyob rau cov nroog Burke, Catawba, thiab Caldwell.


Tsim Nyog yog ib tug tswv cuab ntawm NC State Bar, thiab Burke County Bar Association.

Cov ntaub ntawv muaj nyob hauv peb lub vev xai no tsis txhob suav tias yog peb tawm tswv yim kev pab hais txog ib qho teeb meem. Txawm koj nyeem cov ntaub ntawv hauv lub vev xai no tag nrho lossis ib nrab, lossis koj tau siv peb lub vev xai no tiv tauj peb, nws tsis txhais tias peb yuav ua tus kws lij choj uas yuav pab koj. Tsis txhob muab koj cov ntaub ntawv tseem ceeb xa lossis muab rau peb tsam ib ntsis koj cov ntaub ntawv tsis tseem ceeb lawm. Txawm koj twb tau sau rau peb thiab muab koj cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm ib qho teeb meem xa rau peb lawm, nws tsis tau txhais tias peb yuav lees pab koj. Peb yuav lees txais pab koj yog thaum koj thiab peb tau kos npe ua ke thiab ua ntaub ntawv cog lus lawm.