Cov ntaub ntawv muaj nyob hauv peb lub vev xai no tsis txhob suav tias yog peb tawm tswv yim kev pab hais txog ib qho teeb meem. Txawm koj nyeem cov ntaub ntawv hauv lub vev xai no tag nrho lossis ib nrab, lossis koj tau siv peb lub vev xai no tiv tauj peb, nws tsis txhais tias peb yuav ua tus kws lij choj uas yuav pab koj. Tsis txhob muab koj cov ntaub ntawv tseem ceeb xa lossis muab rau peb tsam ib ntsis koj cov ntaub ntawv tsis tseem ceeb lawm. Txawm koj twb tau sau rau peb thiab muab koj cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm ib qho teeb meem xa rau peb lawm, nws tsis tau txhais tias peb yuav lees pab koj. Peb yuav lees txais pab koj yog thaum koj thiab peb tau kos npe ua ke thiab ua ntaub ntawv cog lus lawm.

YangLawLogoIcon.png

© 2020 Yang Law, PLLC

  • LinkedIn