YL_welcome.jpeg

Zoo siab txais tos nej

Yang Law, PLLC yuav mob siab pab txhua tus nyob rau Burke, Catawba thiab cov county uas nyob ib puag ncig hais txog cai lij choj thiab kev ncaj ncees.

Yam peb pab tau

 

Txim txhaum kev cai

Yog thaum koj mag ib daim pib (ticket) tsav tsheb txhaum txoj cai, koj yuav tsum muaj tus kws lij choj uas muaj laj lim pab koj rooj plaub. Xav paub ntxiv, nias lub voj voog duab hauv qab.

Nyeem ntxiv...

Koj tus kheej raug mob

Hais txog ua tsheb sib tsoo raug mob, koj muaj cai kom lawv them nyiaj rau qee yam uas puas tsuaj lawm los yog rau koj qhov tus kheej qhov mob. Xav paub ntxiv, nias lub voj voog duab hauv qab.

Nyeem ntxiv...

Raug mob tom haujlwm

Yog koj tau raug mob tom koj lub haujlwm, koj muaj txoj cai hais kom koj lub haujlwm muab nyiaj raug mob rau koj. Xav paub ntxiv, nias lub voj voog duab hauv qab.

Nyeem ntxiv...

Cov ntaub ntawv muaj nyob hauv peb lub vev xai no tsis txhob suav tias yog peb tawm tswv yim kev pab hais txog ib qho teeb meem. Txawm koj nyeem cov ntaub ntawv hauv lub vev xai no tag nrho lossis ib nrab, lossis koj tau siv peb lub vev xai no tiv tauj peb, nws tsis txhais tias peb yuav ua tus kws lij choj uas yuav pab koj. Tsis txhob muab koj cov ntaub ntawv tseem ceeb xa lossis muab rau peb tsam ib ntsis koj cov ntaub ntawv tsis tseem ceeb lawm. Txawm koj twb tau sau rau peb thiab muab koj cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm ib qho teeb meem xa rau peb lawm, nws tsis tau txhais tias peb yuav lees pab koj. Peb yuav lees txais pab koj yog thaum koj thiab peb tau kos npe ua ke thiab ua ntaub ntawv cog lus lawm.