YL_practices.jpeg

Yam uas peb pab tau 

Sam sim no peb pab rau cov kev cai hais txog tsev neeg, tus kheej raug mob, them nyiaj rau cov neeg raug mob tom haujlwm, xiam hoob qhab Xaus Saus, thiab tej yam ua txhaum cai. 

Lub txim tsis loj tsis nyhav — Misdemeanor

Hais txog raug nplua lossis mag lub txim tsis loj thiab tsis nyhav, xws li mag mus nyob nkuaj ib lub sijhawm luv luv xwb. Dua li ntawm "misdemeanor," "felony" yog lub txim loj tshaj. Tiv tauj peb yog xav paub tshaj nov.

Ob leeg pom zoo nrauj — Uncontested Divorce

Thaum ob leeg pom zoo sib nrauj yam tsis muaj kev cov nyom. Xav paub ntxiv, sau ntawv noog peb.

Koj tus kheej raug mob — Personal Injury

Yog koj raug mob, koj muaj cai tau ib qho nyiaj los them tej yam uas puas tsuaj ntawm koj. Cov nyiaj ntawd yuav muab los them thiab ntxiv tej yam xws li cov haujlwm xuab moo xiam lawm thiab them nqis haus maum tej.

 

Kev raug mob kuj tshwm sim tau los ntawm tsheb sib nraus los yog koj plam taw es ntog. Muaj ntau yam ua tau rau koj raug mob. Ua ntaub ntawv thov nyiaj tsis yooj yim. Peb yuav pab koj ua ntaub ntawv thov kom tau ib qho nyiaj los pab koj. Tiv tauj peb, peb yuav mob siab pab koj.

Tsav tsheb txhaum kev cai — Traffic Violations

Yog koj tau txais daim pib (ticket) tsav tsheb ceev, qhov ntawd yuav ua rau koj daim ntawv tsav tsheb cov qhab nias nce. Thaum koj daim ntawv tsav tsheb cov qhab nias nce, ces koj tus nqi ntawm koj lub tsheb insurance yuav nce thiab. Peb yuav pab koj daws txoj kev ntxhov siab thiab yuav nrog koj mus xub hauv tsev hais plaub.

Nyiaj rau koj raug mob tom haujlwm — Workers' Compensation

Koj muaj cai tau nyiaj raug mob yog tias (1) koj yeej ua haujlwm thaum lub sijhawm koj raug mob, thiab (2) qhov raug mob ntawd yog los ntawm koj txoj haujlwm. Qhov no txhais tau tias yog koj raug mob vim koj txoj haujlwm, tej zaum koj yuav muaj cai tau txais nyiaj. Cov nyiaj uas koj yuav tau txais yuav them nqi kho mob thiab thaum lub sijhawm koj tsis muaj nyiaj xuab moos haujlwm. Vim muaj cov cai nruj heev, yuav thov daim ntawv foob tsis yooj yim. Tiv tauj peb yog xav tau kev pab ua daim ntawv foob.

 
 
 
 

Cov ntaub ntawv muaj nyob hauv peb lub vev xai no tsis txhob suav tias yog peb tawm tswv yim kev pab hais txog ib qho teeb meem. Txawm koj nyeem cov ntaub ntawv hauv lub vev xai no tag nrho lossis ib nrab, lossis koj tau siv peb lub vev xai no tiv tauj peb, nws tsis txhais tias peb yuav ua tus kws lij choj uas yuav pab koj. Tsis txhob muab koj cov ntaub ntawv tseem ceeb xa lossis muab rau peb tsam ib ntsis koj cov ntaub ntawv tsis tseem ceeb lawm. Txawm koj twb tau sau rau peb thiab muab koj cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm ib qho teeb meem xa rau peb lawm, nws tsis tau txhais tias peb yuav lees pab koj. Peb yuav lees txais pab koj yog thaum koj thiab peb tau kos npe ua ke thiab ua ntaub ntawv cog lus lawm.